Aanpassing van contributiesystematiek V&VN naar aanleiding van fusering

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

Vraag van de opdrachtgever

Welke alternatieve aanpassingen in de contributiesystematiek kan de vereniging doorvoeren? Hoe kunnen hierbij transparantie, uniformiteit en het profijtbeginsel nagestreefd worden? En wat zijn de consequenties van deze aanpassingen?

Het project

V&VN is in 2006 ontstaan uit een fusie van 32 lidverenigingen binnen de koepelorganisatie AVVV. Met de fusie zijn de voormalige lidverenigingen op organisatie-, beleids- en procesniveau geïntegreerd. De fusie heeft onder andere geleid tot het onderbrengen van een aantal centrale taken door het bureau (bijvoorbeeld financiële en ledenadministratie). Dit heeft ook zijn beslag gekregen op de contributiesystematiek, waarbij naast een basislidmaatschap een aanvullende contributie wordt geheven per afdeling of platform, resulterend in grote aantallen verschillende tariefstellingen. De hoogte van de contributies van afdelingen en platforms verschillen sterk van elkaar, alsmede de voordelen die de leden ontvangen.

Om toe te werken naar een minder complexe contributiesystematiek hebben we een kwantitatieve analyse uitgevoerd op de bestaande contributiesystematiek. Deze analyse is vervolgens aangevuld met aan de hand van inventariserende gesprekken binnen het verenigingsbureau en specifieke afdelingen en platforms. Met de resultaten uit de analyse en gesprekken zijn een aantal alternatieve scenario’s opgesteld omtrent de mogelijke ingrepen in de systematiek en het dienstenaanbod. Het project heeft geleid tot een gekozen vereenvoudigde contributiesystematiek met minder tariefschijven en die meer transparant is voor alle leden. Daarbij zijn ook criteria opgesteld om eventuele nieuwe afdelingen toe te kunnen laten.

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is dé beroepsvereniging van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De vereniging zet zich in voor excellente zorgverlening en voor individuele en collectieve belangenbehartiging van ca. 400.000 beroepsbeoefenaren. Ook heeft de vereniging als missie de verankering van de stem van de beroepsbeoefenaren op alle niveaus in de zorg.

Bekijk ook de website op: www.venvn.nl