Doorontwikkeling en concretisering van de strategische koers van Sociaal Werk Nederland

Sociaal Werk Nederland

Vraag van de opdrachtgever

Hoe kan de vereniging haar strategische koers verder doorontwikkelen? Hoe kan deze koers geconcretiseerd worden? En hoe kan Sociaal Werk Nederland een moderne en toekomstgerichte vereniging zijn?

Het project

Onder invloed van een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de drie decentralisaties, verandert het veld waarin sociaal werk organisaties opereren sterk. Dit is van invloed op de toegevoegde waarde van Sociaal Werk Nederland voor haar leden. De vereniging herijkt haar strategische koers om meer relevantie te kunnen bieden.

In het adviestraject is een aantal sessies gehouden voor het bestuur en het bureau, waarin de kaders van de ontwikkeling naar vereniging 3.0 voor Sociaal Werk Nederland geschetst zijn. Om deze hernieuwde strategische koers vorm te geven en te concretiseren, is er een ledenonderzoek gehouden. Zo werd inzichtelijk wat de belangrijkste sectorontwikkelingen zijn waar leden mee te maken hebben, wat de terreinen zijn waarop leden ondersteuning zoeken, wat de tevredenheid over de huidige rol van Sociaal Werk Nederland is en wat de visie is van leden op de toekomstige rol van de vereniging.

Sociaal Werk Nederland is de landelijke vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de lidorganisaties die sociaal werk leveren. Door het sociaal werk proactief te positioneren en profileren, helpt de vereniging lidorganisaties hun doel te realiseren: het integraal ondersteunen en helpen van burgers bij het versterken van hun sociale weerbaarheid en participatie.

Bekijk ook de website op: www.sociaalwerknederland.nl